Cele

Nasze początki:

Federacja powstała jesienią 1991 r. jako porozumienie pięciu organizacji.
Obecnie do Federacji należą następujące organizacje:

 

Działamy na rzecz:

 • zrównania szans kobiet i mężczyzn broniąc prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które obejmuje:
 1. dostęp do antykoncepcji,
 2. rzetelną wiedzę na temat seksualności człowieka,
 3. prawo do dobrej jakości diagnostyki prenatalnej i opieki nad płodem,
 4. prawo do przerwania ciąży
 • poprawy jakości opieki zdrowotnej nad dziewczętami i kobietami w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, w tym dostępu do świadczeń z zakresu planowania rodziny, leczenia niepłodności i profilaktyki chorób kobiecych,
 • respektowania praw pacjenta, w tym prawa kobiet do prywatności, poufności, godności i informacji,
 • dostosowania polityki Państwa do międzynarodowych standardów zdrowia reprodukcyjnego, w tym m.in. poprzez uwzględnienie rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ.
 • W szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim lub międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.


Realizujemy swoją misję poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa,
 • monitorowanie stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet,
 • sporządzanie raportów na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet,
 • interweniowanie w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego,
 • upowszechnianie wiedzy z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego,
 • rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego,
 • rzecznictwo w sprawie przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży,
 • upowszechnianie wiedzy na temat międzynarodowych mechanizmów praw człowieka,
 • występowanie do międzynarodowych instytucji praw człowieka w celu poprawy stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do zdrowia,
 • kampanie w mediach,
 • program wydawniczy.

 

Telefon zaufania dla kobiet, który zapewnia:

 • poradnictwo w zakresie antykoncepcji i edukacji seksualnej,
 • konsultacje ze strony specjalistów: psychologów, ginekologów i prawników,
 • informacje na temat usług dla kobiet,
 • możliwość szczerej rozmowy.

 

Nasze projekty i kampanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnij formularz
i otrzymuj biuletyn
Mam Prawo!

Programy Federacji:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Polecamy: