STATUT


STATUT

Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny


 

W dniu 15 maja 1992 r. stowarzyszenia:

  • Liga Kobiet Polskich;
  • Polskie Stowarzyszenie Feministyczne;
  • Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo (Neutrum);
  • Polska YWCA - Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich;
  • Stowarzyszenie Pro Femina

zawiązały związek pod nazwą Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, zwany w niniejszym statucie "Federacją".

 

Rozdział I

 

§1

Federacja uznaje, prawo do decydowania o wszystkich kwestiach związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym jest podstawowym prawem człowieka.

§2

Terenem działania Federacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, a siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§3

1. Federacja ma osobowość prawną.

2. Federacja ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującym prawem.

§4

Federacja może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania. Może też zawierać porozumienia z odpowiednimi organizacjami i stowarzyszeniami w innych państwach, z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.

§5

Federacja współdziała z organami administracji państwowej, samorządowymi i społecznymi.

 Rozdział II

CZŁONKOSTWO W FEDERACJI UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.

 

§6

l. Członkowie dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym jest stowarzyszenie lub osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, która zadeklaruje przystąpienie do Federacji i udział w jej pracach.

3. Tytuł członka wspierającego może być nadany przez Zarząd Federacji osobom prawnym, które w sposób rzeczowy lub finansowy wspierają działalność Federacji i wyrażą na to zgodę.

 

§7

1. Przyjęcie w poczet członków Federacji następuje na podstawie uchwały Zarządu Federacji:

1) Zarząd podejmuje uchwałę na wniosek władz organizacji, o której mowa w §5 pkt 2 ubiegającej się o członkostwo Federacji;

2) Deklarację o wstąpieniu do Federacji przedkładają właściwe władze organizacji wstępującej, stosownie do swoich wewnętrznych norm statutowych;

2. Członkostwo wygasa na skutek:

1) wystąpienia z Federacji przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Federacji o rezygnacji z członkostwa;

2) wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia członków za działalność na szkodę Federacji lub sprzeczną z niniejszym statutem;

3) rocznego nieuczestniczenia w pracach Federacji potwierdzonego uchwałą Zarządu Federacji.

 

§8

Członkowie Federacji mają prawo:

1) uczestniczyć w działalności Federacji i realizacji jej celów;

2) zgłaszać własne inicjatywy dotyczące działalności Federacji, domagać się od władz ich oceny w głosowaniu;

3) uczestniczyć w wyborach do władz Federacji i być do jej władz wybieranymi. Uprawnienie to nie przysługuje członkom wspierającym Federacji.

 

§ 9

Członkowie Federacji mają obowiązek:

1) uczestniczenia w realizacji celów Federacji;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Federacji;

3) regularnego wnoszenia uchwalonych funduszy składkowych.

 

 

Rozdział III

CELE I ŚRODKI DZIAŁANA

 

§10

1. Zapewnienie dostępu do informacji i usług w dziedzinie planowania rodziny;

2. Propagowanie różnorodnych metod i środków kontroli urodzeń;

3. Obrona prawa kobiet do decydowania o macierzyństwie;

4. Edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat seksualności człowieka;

5. Działalność na rzecz kształtowania prawa w zakresie celów statutowych Federacji;

6. Popularyzacja wiedzy w dziedzinie demografii;

7. Promocja zdrowia kobiet, szczególnie praw i zdrowia reprodukcyjnego;

8. Działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn;

9. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;

10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy;

11. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet;

12. Podnoszenie świadomości prawnej obywateli;

13. Udzielanie wsparcia i pomocy prawnej, w tym występowanie w sądzie w charakterze osoby zaufania;

14. Prowadzenie działalności:

- charytatywnej humanitarnej;

- na rzecz rozwoju społeczno-obywatelskiego i praw człowieka.

§ 11

1. Federacja realizuje swe cele przez wspieranie zrzeszonych w niej stowarzyszeń w zakresie:

1) organizowania spotkań, dyskusji i odczytów propagujących cele Federacji;

2) popularyzowania w środkach masowego przekazu problemów stojących przed zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami;

3) wpływanie na kształcenie personelu medycznego i zawartość programów edukacyjnych;

4) inicjowanie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących sytuacji kobiet;

5) uruchamianie punktów poradnictwa w zakresie planowania rodziny;

6) współpracę i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele w kraju i za granicą;

7) prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

8) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9) powołanie fundacji, której środki służyłyby realizacji celów Federacji;

10) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Federacji;

11) organizowanie szkoleń i prowadzenie edukacji w zakresie celów Federacji.

 

Rozdział IV

WŁADZE I INNE ORGANY FEDERACJI, ICH WŁAŚCIWOŚĆ, STRUKTURY, TRYB POWOŁYWANIA I FORMY DZIAŁANIA

 

§12

1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie delegatów. Udział w nim biorą delegaci - po trzech z każdej ze sfederowanych organizacji. Kadencja władz Federacji trwa pięć lat.

2. W Walnym Zgromadzeniu delegatów z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym - członkowie wspierający.

3. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami delegatów najwyższą władzą jest Zarząd oraz Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.

4. Dla realizacji poszczególnych działań Zarząd Federacji może tworzyć organy pomocnicze:

zespoły, komisje, kluby, grupy środowiskowe, przedstawicielstwa, rady doradcze i biura. Działalność tych jednostek będzie normowana regulaminem uchwalanym przez Zarząd Federacji.

 

§13

1. Walne Zgromadzenie delegatów jest najwyższą władzą Federacji rozstrzygającą o wszystkich istotnych sprawach wynikających z realizacji celów statutowych nie rzadziej niż raz na pięć lat;

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne;

3. Zwyczajne Zgromadzenie Walne odbywa się nie rzadziej niż raz na pięć lat;

4. Delegat musi się legitymować pełnomocnictwem od swojej organizacji.

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatek / delegatów Federacji zwołuje się na wniosek:

1) Zarządu Federacji;

2) Komisji Rewizyjnej;

3) jednej trzeciej sfederowanych organizacji.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatek/delegatów musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku i może obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 15

Zarząd Federacji zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia delegatek / delegatów (zwyczajnego lub nadzwyczajnego), uprawnionych do wzięcia udziału co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

 

§16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy;

1) weryfikowanie pełnomocnictw uczestniczek / uczestników Walnego Zgromadzenia;

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie programu działalności Federacji;

4) uchwalanie zmian statutu;

5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji odmownych Zarządu w sprawie przyjęcia do Federacji;

8) uchwalanie funduszy składkowych sfederowanych organizacji;

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach.

 

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie; quorum to nie obowiązuje, jeśli jest to drugi termin w tej samej sprawie.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Federacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut w konkretnych spawach stanowi inaczej.

3. Na wniosek 1/4 uprawnionych delegatów/delegatek Walnego Zgromadzenia Federacji uchwala się tajność głosowania w danej sprawie.

4. Uchwały władz stowarzyszenia sprzeczne z prawem, postanowieniami statutu, regulaminami lub uchwałami jednostki nadrzędnej są nieważne.

 

§ 18

Zarząd jest najwyższą władzą Federacji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami delegatów.

2. Zarząd składa się co najmniej z 3 osób. Każda z organizacji członkowskich może być reprezentowana w Zarządzie przez jedną delegatkę / jednego delegata.

3. Zarząd wybiera ze swego składu Przewodniczącego / Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącego / Wiceprzewodniczącą, Sekretarza i Skarbnika / Skarbniczkę, którzy stanowią Prezydium Zarządu.

4. Wygaśnięcie mandatu członka/członkini Zarządu następuje w razie rezygnacji lub utraty pełnomocnictwa organizacji macierzystej.

5. Zarząd może dokooptować do swego składu osobę zatrudnioną na stanowisku dyrektorki wykonawczej / dyrektora wykonawczego, jeśli nie jest nią członek/członkini Zarządu.

 

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia delegatów/delegatek;

2) określanie strategii i zatwierdzanie programów działań Federacji oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji;

3) tworzenie i rozwiązywanie organów pomocniczych, określanie ich zasad, a także trybu wyłaniania , składu i zasad działalności;

4) uchwalanie budżetu Federacji z wyszczególnianiem celów;

5) składanie oświadczeń w sprawach majątkowych, zawieranie umowy o pracę z dyrektorem wykonawczym ;

6) przyjmowanie nowych członków i nadawanie tytułu członka wspierającego;

7) podejmowanie uchwał w sprawie zawierania porozumienia z innymi organizacjami w kraju i za granicą;

8) podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania do zagranicznych organizacji międzynarodowych;

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu ze spółek i innych organizmów gospodarczych lub instytucji, zgodnie z obowiązującym prawem;

10) reprezentowanie Federacji na zewnątrz.

§ 20

1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący / Przewodnicząca.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności ponad połowy jego członkiń / członków. W razie równej liczby głosów w danej sprawie przeważa głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.

4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane osoby spoza tego grona w charakterze doradców lub obserwatorów.

 

§21

Prezydium reprezentuje Zarząd w okresie między zebraniami Zarządu i działa w ramach pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd.

 

§22

Do kompetencji dyrektorki wykonawczej / dyrektora wykonawczego należy:

1) kierowanie pracą biura Federacji;

2) pełnienie funkcji kierownika / kierowniczki zakładu pracy w odniesieniu do pracowników/pracowniczek zatrudnionych w biurze Federacji;

3) działanie w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

 

§23

1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób;

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego / przewodniczącą, wiceprzewodniczącego / wiceprzewodniczącą i sekretarza;

3. Art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§24

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli-rewizji całej działalności Federacji, szczególnie działalności finansowo-gospodarczej oraz ocena jej celowości i rzetelności;

2) występowanie do władz stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolno-rewizyjnych i zobowiązanie członków/członkiń Zarządu do składania wyjaśnień;

3) udział - poprzez wydelegowanie członków/członkiń - w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora.

 

§25

Składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być w razie ich uszczuplenia w toku kadencji uzupełniane w wyniku uchwał tych władz, ważnych do czasu wyborów dokonanych przez najbliższe Walne Zgromadzenie delegatek / delegatów. Jednak w drodze uzupełnienia można zmienić nie więcej niż 1/2 składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

MAJĄTEK FEDERACJI, REPREZENTACJA, ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE FEDERACJI

 

§26

1. Środki na działalność Federacji mogą pochodzić: ze składek członkowskich, darowizn,  spadków, zapisów,  subwencji osób prawnych  i fizycznych, dotacji zagranicznych, ofiarności publicznej i dochodów z majątku Federacji, własnej działalności gospodarczej oraz z innych źródeł prawnie dozwolonych nie wyłączonych postanowieniami niniejszego statutu.

2. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, inne prawa majątkowe oraz subwencje i dotacje.

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje budżetowe według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§27

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych przez prawo, zaś dochód z tej działalności musi służyć celom statutowym i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji.

 

§28

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych należy do dwóch dowolnych osób wchodzących w skład Zarządu.

§29

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zabrania:

1) przekazywania majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

2) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji;

3) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów, usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§30

Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym w razie rozwiązania Federacji ostatnie Walne Zgromadzenie określa uchwałą przeznaczenie majątku Federacji na cele społeczne, którym Federacja służyła.

 

§31

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

 

Statut zatwierdzony jest przez sąd i Federacja działa zgodnie z tym statutem.

 

 

Przewodnicząca Zarządu                                                          Skarbnik Zarządu

 

Małgorzata Księżopolska                                                         Biruta Przewłocka-Pachnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnij formularz
i otrzymuj biuletyn
Mam Prawo!

Programy Federacji:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Polecamy: